Terrazas verdes en edificios

L’impacte de les terrasses verdes a edificis urbans

Actualment, les ciutats enfronten nombrosos desafiaments ambientals i socials. La recerca de solucions sostenibles i ecològiques ha portat a una creixent adopció de terrasses verdes a edificis.

Aquestes innovacions arquitectòniques no només embelleixen els paisatges urbans, sinó que també aporten múltiples beneficis que milloren la qualitat de vida. A continuació, explorarem en profunditat què són les terrasses verdes, els beneficis, els requisits i el funcionament, proporcionant exemples i consells per a la seva implementació.

Què són les terrasses verdes en edificis?

Les terrasses verdes en edificis, també conegudes com a sostres verds o terrats verds, són estructures que incorporen vegetació sobre una superfície impermeabilitzada al sostre o terrassa d’un edifici.

Jardins verticals

Aquestes instal·lacions poden variar des de senzills jardins amb gespa fins a complexos ecosistemes amb plantes, arbustos i arbres. El paisatgisme en arquitectura ofereix una solució multifacètica a problemes urbans com la calor excessiva, la contaminació i la manca d’espais verds.

Tipus de terrasses verdes

Hi ha diversos tipus de terrasses verdes, cadascuna amb característiques i beneficis específics:

 1. Solts verds extensius: Aquests són lleugers i requereixen poc manteniment. Estan coberts principalment amb plantes de baix creixement com sedum i molsa.
 2. Solts verds intensius: Són més pesats i complexos, amb una varietat de plantes que poden incloure arbres i arbustos. Requereixen un manteniment més intensiu i sistemes de reg.
 3. Sostres verds semi-intensius: Combina característiques dels sostres extensius i intensius, amb una diversitat moderada de plantes i un manteniment intermedi.

Quins beneficis tenen les terrasses verdes?

Les terrasses verdes a edificis ofereixen una sèrie de beneficis que les converteixen en una opció atractiva per a les àrees urbanes. Aquests beneficis abasten aspectes ambientals, econòmics i socials.

Beneficis ambientals

 1. Reducció de l’efecte illa de calor urbana: Ajuden a mitigar l’augment de temperatura a les ciutats en absorbir la radiació solar i refredar l’aire a través de l’evapotranspiració.
 2. Millora de la qualitat de l’aire: Les plantes filtren contaminants i partícules a l’aire, millorant la qualitat de l’aire i reduint el smog urbà.
 3. Gestió de l’aigua de pluja: Ajuden a la retenció i gestionen l’aigua de pluja, reduint l’escorrentia i disminuint el risc d’inundacions.
 4. Conservació de la biodiversitat: proveeixen hàbitats per a diverses espècies de flora i fauna, contribuint a la conservació de la biodiversitat urbana.
Gestió de l'aigua de pluja a terrasses verdes

Beneficis econòmics

 1. Estalvi energètic: Les cobertes vegetals milloren l’aïllament tèrmic dels edificis, reduint els costos de calefacció i aire condicionat.
 2. Increment del valor de la propietat: Els edificis amb terrasses verdes són més atractius per a compradors i arrendataris, cosa que pot augmentar el valor de la propietat i els ingressos per lloguer.
 3. Major vida útil del sostre: Protegeixen les cobertes dels edificis de la radiació UV i les inclemències del temps, perllongant la seva vida útil.

Avantatges socials

 1. Espais recreatius i d’esbarjo: Ofereixen àrees verdes on els residents poden relaxar-se, socialitzar i gaudir d’activitats a l’aire lliure.
 2. Millora del benestar mental: El contacte amb la natura i els espais verds té un impacte positiu en la salut mental i el benestar de les persones.
 3. Agricultura urbana: Permeten cultivar aliments frescos i locals, fomentant la seguretat alimentària i pràctiques de consum sostenible.

Què es necessita per tenir terrats verds?

La implementació de sostres vius en edificis requereix una planificació acurada i la consideració de diversos factors tècnics i logístics.

Elecció de les plantes als terrats

Avaluació estructural

És crucial fer una avaluació estructural de l’edifici per determinar la capacitat de suportar el pes addicional d’una terrassa verda. Això inclou el pes de les plantes, el terra, l’aigua i altres components.

Impermeabilització i drenatge

La impermeabilització adequada del sostre és essencial per a prevenir filtracions d’aigua que puguin fer malbé l’estructura de l’edifici. Així mateix, cal instal·lar un sistema de drenatge eficient per gestionar l’excés d’aigua de pluja.

Selecció de vegetació

L’elecció de les plantes ha de basar-se en el clima local, l’exposició al sol i les condicions específiques del lloc. És important seleccionar espècies que siguin resistents i adequades per a l’entorn urbà.

Sistemes de reg

Tot i que algunes terrasses verdes poden dependre de la pluja, la majoria requereix sistemes de reg per assegurar la salut i el creixement de les plantes. Els sistemes de reg automatitzats són una opció popular per mantenir un nivell d’humitat adequat.

Què hem de tenir en compte?

La planificació i la implementació d’infraestructures verdes en edificis implica considerar diversos aspectes clau per garantir-ne l’èxit i la sostenibilitat.

Manteniment

El manteniment regular és fonamental per al bon funcionament de les terrasses verdes. Això inclou la poda, el reg, la fertilització i el control de plagues. Depenent del tipus de terrassa, el manteniment pot variar en freqüència i en intensitat.

Costos

Tot i que aquests oasis urbans poden tenir un cost inicial elevat, els beneficis a llarg termini, com l’estalvi energètic i l’augment del valor de la propietat, compensen la inversió. És important considerar tant els costos d’instal·lació com els de manteniment al llarg del temps.

Regulacions i normatives

És essencial conèixer i complir les regulacions locals i les normatives de construcció relacionades amb les terrasses verdes. Això pot incloure permisos de construcció, codis de seguretat i estàndards ambientals.

Impacte ambiental

Avaluar l’impacte ambiental de la instal·lació d’una terrassa verda és crucial. Això inclou considerar la petjada de carboni dels materials utilitzats, la biodiversitat i l’ús sostenible de recursos.

Com funcionen les terrasses verdes?

Com funcionen les terrasses verdes

Aquestes infraestructures verdes funcionen a través de la integració de diversos components que permeten la sustentació de la vegetació i la gestió de l’aigua. Aquests components inclouen una capa impermeable, una capa de drenatge, un substrat de cultiu i les plantes.

Capes d’una terrassa verda

 1. Capa impermeable: Protegeix el sostre de l’edifici de filtracions d’aigua.
 2. Capa de drenatge: permet el flux d’aigua excessiva i prevé l’entollament.
 3. Capa filtrant: Evita que el substrat de cultiu obstrueixi el sistema de drenatge.
 4. Substrat de cultiu: Proporciona els nutrients i el suport necessaris per al creixement de les plantes.
 5. Vegetació: Absorbeix l’aigua de pluja, redueix la calor i millora la qualitat de l’aire.

Cicle de l’aigua

Els espais verds en altura capturen l’aigua de pluja i la utilitzen per mantenir la vegetació. L’excés d’aigua es drena a través de la capa de drenatge, evitant la saturació del substrat. Aquest procés no només ajuda a gestionar l’aigua de pluja, sinó que també redueix la càrrega sobre els sistemes de clavegueram urbà.

Aïllament tèrmic

Les terrasses verdes actuen com a barrera natural contra la pèrdua de calor a l’hivern i l’excés de calor a l’estiu. La vegetació i el substrat de cultiu proporcionen un aïllament addicional que redueix la necessitat de calefacció i aire condicionat, contribuint a un consum energètic més eficient.

Exemples de terrasses verdes a edificis

Bosco Verticale, Milán

Exemples més emblemàtics de terrasses verdes

Un dels exemples més emblemàtics de terrasses verdes és el Bosc Verticale a Milà, Itàlia. Aquest parell de torres residencials està cobert amb més de 900 arbres i gairebé 20.000 plantes. No només millora l’estètica de l’àrea urbana, sinó que també proporciona un hàbitat per a la biodiversitat i millora la qualitat de l’aire.

ACROS Fukuoka, Japó

Terrasses verdes en edificis - ACROS Fukuoka, Japó

El Centre Internacional ACROS Fukuoka al Japó és un altre exemple notable. El disseny innovador integra un turó verd que cobreix l’edifici, oferint un parc urbà al cor de la ciutat. Aquesta estructura no només embelleix el paisatge, sinó que també proporciona un espai recreatiu per als residents i els visitants.

City Hall, Chicago

Ajuntament de Chicago instal·la una terrassa verda
L’Ajuntament de Chicago adquireix una pell verda

L’Ajuntament de Chicago compta amb una de les terrasses verdes més conegudes als Estats Units. Aquest sostre verd ha reduït significativament els costos d’energia de l’edifici i ha servit com un model per a projectes similars a altres ciutats.

Consells per a la implementació de terrasses verdes

 1. Planificació detallada: Abans d’iniciar un projecte de terrassa verda, és essencial fer una planificació detallada que inclogui una avaluació estructural, un disseny adequat i la selecció de materials i plantes.
 2. Col·laboració amb experts: Treballar amb arquitectes, enginyers i especialistes en paisatgisme pot assegurar que el projecte compleixi els estàndards tècnics i ambientals necessaris.
 3. Manteniment regular: Establir un pla de manteniment regular és crucial per assegurar la salut i el creixement de la vegetació.
 4. Cal considerar el clima local: L’elecció de plantes ha de basar-se en les condicions climàtiques locals per assegurar que puguin prosperar i requerir menys manteniment.

Dades interessants sobre les terrasses verdes

 • Les solucions arquitectòniques sostenibles poden reduir la temperatura dels sostres fins a 40 graus centígrads durant els mesos d’estiu.
 • Un estudi a Toronto va estimar que si el 75% dels sostres de la ciutat fossin verds, es podria estalviar 37 milions de dòlars anuals en costos d’energia.
 • Un metre quadrat de sostre verd pot filtrar fins a 0,2 kg de partícules de l’aire cada any.
 • Les terrasses verdes poden reduir l’escorriment d’aigua de pluja fins a un 60%, alleujant la pressió sobre els sistemes de clavegueram.
 • A Nova York, s’estima que els sostres verds podrien reduir l’ús d’energia dels edificis un 15-45% durant l’estiu.

Què hem de tenir en compte per a l’èxit de les terrasses verdes a edificis?

Per garantir l’èxit i la sostenibilitat de les terrasses verdes en edificis, és crucial tenir en compte diversos aspectes essencials.

Planificació i disseny d´un jardí

Planificació i disseny

El primer pas per a la creació d’un terrat verd amb èxit és la planificació i el disseny meticulosos. Això inclou seleccionar el tipus adequat de terrassa verda (extensiva, intensiva o semiintensiva) basat en l’estructura de l’edifici i les necessitats específiques del projecte. La planificació també ha de considerar la integració de sistemes de reg eficients i un disseny que maximitzi els beneficis ambientals i estètics.

Avaluació de la capacitat estructural

Abans de procedir amb la instal·lació, cal fer una avaluació estructural detallada de l’edifici per assegurar-vos que pugui suportar el pes addicional de la terrassa verda. Consultar enginyers estructurals és fonamental per evitar problemes a llarg termini i garantir la seguretat de l’edificació.

Selecció adequada de vegetació

L’elecció de les plantes és crucial per a l’èxit de les terrasses verdes. És important seleccionar espècies que siguin natives o adaptades al clima local, cosa que assegura una menor necessitat de manteniment i una major resiliència a les condicions climàtiques. Les plantes seleccionades han de ser capaces de suportar l’estrès urbà, com ara l’exposició al vent, la contaminació i les variacions extremes de temperatura.

Sistema d’impermeabilització i drenatge

Un sistema d’impermeabilització eficaç és vital per protegir l’estructura de l’edifici de possibles filtracions d’aigua. Així mateix, un sistema de drenatge adequat és essencial per evitar l’entollament i l’excés de pes a causa de l’aigua acumulada. La instal·lació de capes filtrants pot prevenir que el substrat de cultiu obstrueixi el sistema de drenatge.

Manteniment continu

El manteniment regular és fonamental per garantir la salut i el funcionament de les terrasses verdes. Això inclou reg, poda, fertilització i control de plagues. Depenent del tipus de terrassa verda, el manteniment pot variar des de mínim als sostres verds extensius fins a intensiu als sostres verds intensius.

Resum

Les terrasses verdes en edificis representen una solució innovadora i sostenible per als desafiaments ambientals i urbans contemporanis. Des de la reducció de l’efecte illa de calor i la millora de la qualitat de l’aire fins a l’estalvi energètic i la creació d’espais recreatius, els beneficis de les terrasses verdes són nombrosos i significatius.

La implementació amb èxit d’aquestes estructures requereix una planificació meticulosa, la col·laboració amb professionals i un manteniment regular. Fem plegats que les nostres ciutats siguin més verdes i sostenibles!